लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको बिज्ञापन नं १५३५१/०७८-७९ (आ.प्र.) रा‍.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको,जुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरुको प्रथम चरणको प्रथम र द्बितीय पत्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन