आयोगको बिज्ञापन नं १६६८१-१६६८६/०७५-७६ (खुला/समावेशी) लेखापरीक्षण/ब्यवस्थापिका- संसद सेवाको एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन