लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16659-16685/076-77, उप–सचिव वा सो सरह, (न्याय, प्रशासन, परराष्ट्र, लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद) सेवाका विभिन्न पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन