लोक सेवा आयोग,राप्ती अञ्चल कार्यालय,तुलसीपुर, दाङको बिज्ञापन नम्बर १४८८९/०७४-७५(खुला),नेपाल स्वास्थ्य सेवा,विविध समूह,सहायक चौथो तह(प्राविधिक),वायोमेडिकल इक्यूप्मेण्ट असिष्टेण्ट टेक्निसियन पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन