लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं.१२००१-१२००२/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूहको रा.प.अनं प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सुपरीवेक्षक/तथ्याङ्क सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन