काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०९/०७५-७६ (आ.प्र.), खरिदार वा सो सरह तथा वि.नं. ११९१०-११९१६/०७५-७६ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदमा काठमाडौं केन्द्रबाट दरखास्त स्वीकृत भई प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन