लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16681-16686/075-76 (खुला तथा समावेशी), व्यवस्थापिका स‌ंसद, सामान्य प्रशासन, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र इलाम राख्ने उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन