लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११३१०-११३१६/०७७-७८ (संयुक्त र एकीकृत), खुला तथा समावेशी, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको मिति २०७९ असोज ८ गते जलेश्वर परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन भएको प्रथम चरणको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूको दोस्रो चरणको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन