लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११३०९-११३१३/०७८-७९ (संयुक्त र एकीकृत), खुला तथा समावेशी, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको मिति २०७९ भाद्र २५ गते वीरगञ्ज परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन भएको प्रथम चरणको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूको दोस्रो चरणको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन