लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालय, राजपुर, डोटीको वि.नं.१५७०१-१५७०५/०८०-८१(खुला/समावेशी) रा.प.अनं.प्रथम(अप्राविधिक) ना.सु.वा सो सरह पदमा महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखि प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको द्वितीय र तृतीय पत्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन