लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको विज्ञापन नं. १४७५१-१४७५६/०८०-८१ (खुला/समावेशी) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि सुर्खेत र हुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत उम्मेदवारहरूको प्रथम चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन