लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.नं. १०००१–१०००६/८०–८१ (खुला, समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको पहिलो चरणमा धनकुटा परीक्षा केन्द्रबाट द्वितीय चरणका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन