लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं.११९०२-११९०८/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न सेवा, समूहको नायब सुब्बा वा सो सरह पदको काठमाडौं केन्द्र राखी प्रथम चरणको परीक्षा उत्तिर्ण गरेका परीक्षार्थीहरूको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन