लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको आ.व.२०७८-७९ मा विज्ञापन भएका रा.प. अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) पदहरु सब-इञ्जिनियर, असिष्टेण्ट जियोलोजिष्ट, असिष्टेण्ट केमिष्ट, माइक सञ्चालक, रेकर्डिङ अपरेटर, मेसेज सञ्चालक, कम्प्युटर अपरेटर, भिडियोग्राफर र पुस्तकालय सहायक का लागि हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन