लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको विज्ञापन नं ११३१०-११३१६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त र एकीकृत, रा‍.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको, वीरगञ्ज परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरूको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन