लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५७०१-१५७०५/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदमा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन