लोक सेवा आयोग,मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको बिज्ञापन नम्बर १४२०२-१४२०८/०७४-७५,(संयुक्त तथा एकिकृत),रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी,नायव सुब्बा वा सो सरह पदको राप्ती अञ्चल कार्यालय,तुलसीपुर,दाङ परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भइ प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन