लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०८२-१२०८६/०८०-८१ (आ.प्र./खुला/समावेशी),नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन