लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८६-१६६९२/०७६-७७, नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानुन/सरकारी वकिल समूह, शाखा अधिकृत (अप्राविधिक) पदका लागि बुटवल परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन