लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११३०८/०७८-७९ (आ.प्र.), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको जलेश्वर, लाहान तथा वीरगञ्ज परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुने प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना! - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन