लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको विज्ञापन नं. १४७५६/०७८-७९ (आ. प्र.),र १४७५७-१४७६२(खुला/ समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन