लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४०२-१४४०६/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको दाङ् परीक्षा केन्द्र राखि अनलाइनबाट दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन