लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. १३३०१-१३३०७/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक),नायब सुब्बा वा सो सरह पदमा लाहान परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरूको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना! - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन