लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०८-१३८१३/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं द्बितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन