लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.नं. १०००१-१०००६।०८०-८१ (खुला, समावेशी), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि दिक्तेल, खोटाङ परीक्षा केन्द्रबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण उम्मेद्‌वारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन