लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३९२०/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्‍स पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन