लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाबाट सञ्‍चालन गरिने लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको विज्ञापन नं. १४७५२-१४७५६/०७७-७८ रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी ना.सु. वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन