लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८९-१६६९४/०८०-८१ (खुला/समावेशी), रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), न्याय सेवा, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लागि सुर्खेत परीक्षा केन्द्र बाट दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन