केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५३०-१६५३६/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौं, हेटौंडा र जलेश्वर केन्द्रबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन