लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९८-१२१०४/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला.समूह, श्रेणीविहिन, गेम स्काउट पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन