लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको विज्ञापन नं. १०९५२-१०९५७/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), न्याय, प्रशासन सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पद र विज्ञापन नं. १०९५१/०८०-८१ (आ. प्र.), न्याय, प्रशासन सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदमा दिक्तेल, खोटाङ परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र (भवन) कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन