लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको विज्ञापन नं. ११३०७/०८०-८१ (आ.प्र.), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदमा वीरगंज परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन