लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०१३/०८०-८१ (महिला),नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.सं. उपसमूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर अपरेटर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन