लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४५१-१४४५२/०७८-७९(खुला,समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, नेपाल ईन्जिनियरिङ् सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन