लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, डोटीको विज्ञापन नं. १५७०१-१५७०६/०७९-८० (खुला/समावेशी) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुव्वा वा सो सरह पदमा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखि प्रथम चरणको परीक्षा उत्तिर्ण गरी द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन