लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको विभिन्‍न विज्ञापन नं., सेवा, समूह/उपसमूह अन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) र स्वास्थ्य सेवा तर्फको पाँचौ तह तर्फका विभिन्‍न पदहरुमा परीक्षा केन्द्र बागलुङ राखी Online दरखास्त फाराम पेश गरी स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन