लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५७०२-१५७०६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, लेखापाल पदको अन्तरवार्ता मिति सच्याइएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन