लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६९९-१६७०५/०७९-८० (खुला/समावेशी) रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), विभिन्न सेवा, समूह, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन