लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि. नं. १६६९५-१६७०१/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी(अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन