लोक सेवा आयोग¸ बुटबल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०२-१३८०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकिल समूह, नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन, लेखा र राजश्‍व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन