लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विशेष वि. नं. १२०६१-१२०६७/२०७८-७९ (खुला, समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, पाँचौ तह (प्राविधिक), स्टाफ नर्स पदको हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन