लोक सेवा आयोग, केन्द्रिय कार्यालय, काठमाडौंको वि.नं. १६६८६-१६६९२/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकिल समुहको एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक), पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन