लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विभिन्‍न विज्ञापनका रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) पदहरुमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन