बिज्ञापन नं.१६५३०-१६५३६/०७४-७५(खुला तथा समाबेशी), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लोक सेवा आयोग, सु.प.क्षे.नि. दिपायल र अञ्चल कार्यालय महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणमा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन