लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६१-१७२६४।२०७९-८०, (खुला, समावेशी) रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्‍जि सेवा, सिभिल समूह, बि.एण्ड आ. उपसमूह, इञ्‍जिनियर पदको काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएको उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन