लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२८५८-१२८६३/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गरी द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन