लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतद्वारा सञ्‍चालन हुने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६६९५-१६७०१/०८०-८१(खुला/समावेशी), रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सुर्खेत र जुम्ला परीक्षा केन्द्रबाट प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरूको लागि द्बितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन