पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10002-10008/074-75 (एकीकृत तथा संयुक्त), रा‍.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको प्रथमचरणको लिखित परीक्षाको सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरुकाे परीक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन