लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको वि.नं.१६३०३-१६३०६/०७७-७८, खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको महेन्द्रनगर कार्यालयबाट अनलाईन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन