लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३४५१/०७८-७९ (आ.प्र.) तर्फको प्रथम र द्वितीय पत्र साथै बिज्ञापन नं १३४५२-१३४५६/०७८-७९ (खुला/समावेशी ) संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको मिति २०७९/०५/२५ गते भएको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाबाट उत्तीर्ण सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन